Дисертационен труд

Национална Спортна Академия "Васил Левски"
НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - СОФИЯ
катедра "Физиология и биохимия"

акредитирана научна специалност: "Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка, включително методика на лечебната физкултура"

професионално направление: 1.3. "Педагогика на обучението по физическо възпитание"

Дисертация - Физическо възпитание и спорт

ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД

ОЦЕНКА НА ХРАНЕНЕТО И ФИЗИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ
ПРИ ДЕЦА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ, ЗАНИМАВАЩИ СЕ СЪС СПОРТНА ГИМНАСТИКА

Стефан Колимечков, докторант

Научен ръководител: доц. Албена Александрова, доктор

Научен консултант: Любомир Петров, доктор

 

София, 2015 - 2018

 

 

Дисертационен труд