Участие в VI-та Национална Конференция по Хранене 2013

Прочети презентазия на тема: Оценка на храненето и физическото развитие при деца, 2013 г.

Българско дружество по хранене и диететика

VI-та Национална Конференция по Хранене - Варна 2013

организирана от: Българско дружество по хранене и диететика

Оценка на хранителния режим и физическото развитие при деца от предучилищна и начална училищна възраст, трениращи спортна гимнастика

Презентация

Оценка на хранителния режим и физическото развитие при деца от предучилищна и начална училищна възраст, трениращи спортна гимнастика

С. Колимечков, Л. Петров, д-р, А. Александрова, д-р., Л. Андреева, д-р. и
П. Атанасов, дн, Национална Спортна Академия "Васил Левски"
(катедра: "Физиология и биохимия")

Хранене и физическо развитие при гимнастици

Според проучване на Националния център по опазване на общественото здраве от 2008 г. в България децата с наднормено тегло са 200 000, от тях 65000 са със затлъстяване.

В голямо изследване на физическата активност и храненето при деца от училищна възраст Booth и колектив (2005) препоръчват поне един час на ден умерена до средна физическа активност като бягане, танци и различни видове спорт.

 

Спортна гимнастика - сила и гъвкавост

Спортна гимнастика представлява универсален спорт, развиващ основни физически качества. Този спорт е един от малкото, които и децата от предучилищната възраст могат да практикуват.

Важен фактор за хармоничното развитие на децата занимаващи се със спорт е подходящият хранителен режим, осигуряващ нужното количество белтъци, мазнини, въглехидрати на килограм тегло, обезпечаващ енергийния баланс при оптимален прием на витамини и минерали.

Препоръчителен хранителен прием за деца спортисти

При деца и юноши, които се занимават с допълнителна двигателна дейност е необходим по-висок прием на основни хранителни вещества. Децата спортисти се нуждаят най-вече от повече протеини от препоръчителния прием за неспортуващи.

При деца спортисти се препоръчва следния прием на въглехидрати:
- при леки тренировки: 3-5 g/kg/24h;
- за средни и тежки тренировки: 5-8 g/kg/24h;
- предсъстезателно зареждане (24-48 часа): 8-9 g/kg/24h;
- след състезателно/тренировъчно зареждане (до 2-3 часа): 1.7 g/kg/24h

 

ЦЕЛ

Целта на изследването е да се направи оценка на хранителния режим и физическото развитие при деца от предучилищна и начална училищна възраст, занимаващи се със спортна гимнастика с достъпна за широко приложение в практиката методика.

Изследване - Спортна гимнастика

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

Изследваният контингент включва 40 деца (22 момчета и 18 момичета) на възраст от 4 до 12 години, разделени в 2 групи: предучилищна (3-6 години) и начална училищна възраст (7-11 години). Децата посещават занимания по спортна гимнастика от 3 до 6 пъти седмично в спортен комплекс „Левски“.

Ръста измерихме с ръстомер, теглото с електронна везна с точност до 50 g и изчислихме ИТМ. С калипер (Lange Skinfold Caliper, Cambridge) с точност до 1 мм определихме кожните гънки - трицепс и скапула. Обиколката на дясната мишница определихме с метална ролетка с точност 1 mm.

Измерване на кожни гънки за определяне на процент мастна тъкан при деца

Ръста, теглото и ИТМ оценихме с помощта на софтуерни продукти на СЗО - „WHO Anthro“ (за деца до 6 години) и „WHO Anthro Plus“ (за деца над 6 години). За всеки показател беше получена Z-оценка и персентилна оценка за съответната възраст.

Оценка на индекса на телесната маса с продукти на Световната здравна организация

За граници на получените Z-оценки на ИТМ използвахме референциите на СЗО за деца от 5 до 19 години:
наднормено тегло >+1SD, затлъстели >+2SD, поднормено тегло <-2SD, слаботелесни <-3SD
За персентилната оценка: >95 персентил – затлъстели и 85-95 персентил – наднормено тегло

Мускулната площ на мишницата (Upper Arm Muscle Area - UAMA) определихме по формулата:
UAMA = [обиколка на мишница - (π x гънка трицепс)]2 /4π

Изчислихме процента мастна тъкан (%ТМ) по сумата на двете гънки (Sum) чрез уравненията на Slaughter:
За момчета до 10 годишна възраст: %ТМ = 1.21 x Sum - 0.008 x Sum2 - 1.7
За момчета от 11 до 13 годишна възраст: %ТМ = 1.21 x Sum - 0.008 x Sum2 – 3.4
За момичета - всички възрасти: %ТМ = 1.33 x Sum - 0.013 x Sum2 – 2.5

Основната обмяна изчислихме по Harris-Benedict. Дневния енергоразход определихме като умножихме основната обмяна с коефициент за физическа активност, който приехме за 1.4 при деца трениращи 3 пъти седмично и 1.6 за трениращи 6 пъти седмично.

За изследване на хранителния прием адаптирахме за приложение при деца тест, използван при възрастни спортисти. Тестовете се попълваха от родителите. Тестът включва въпроси за седмичната употреба на основните хранителни продукти разделени в 24 групи. Изчислихме дневната употреба на хранителните продукти по групи, дневния прием на белтъци, въглехидрати и мазнини и общия дневен енергиен прием.

оценка на храненето при деца

 

РЕЗУЛТАТИ

Антропометрични данни на изследваните деца
Средна стойност ± SD

Антропометрични данни на изследваните деца

 

Данни за хранителния прием на изследваните лица и данни за същата възраст по проучване на България 1997 г.

Данни за хранителния прием на изследваните лица

Байкова Д., К. Ангелова, С. Петрова, Л. Иванова. Национално проучване на хранителния прием и хранителния статус на населението в България, 1997

 

Разпределение на Z-оценките на ИТМ при всички деца

Разпределение на Z-оценките на ИТМ при всички деца

 

Антропометрични данни на изследваните деца с наднормено тегло
(Z-оценка на ИТМ в интервал от 1 до 2)

Антропометрични данни на изследваните деца с наднормено тегло

 

Оценка на развитието при деца трениращи спортна гимнастика

 

Изчислен енергоразход, изчислен енергиен прием и относителен дял на белтъци, мазнини и въглехидрати

Изчислен енергоразход, изчислен енергиен прием и относителен дял на белтъци, мазнини и въглехидрати при изследваните момчета и момичета със спортен стаж под 1 г и наднормено тегло (n=5) и деца със спортен стаж над 2 г (n=12)

 

Изчислен енергоразход и енергиен прием, белтъци, мазнини и въглехидрати на килограм тегло при изследваните момчета и момичета със спортен стаж под 1 гoдини и наднормено тегло (n=5) и деца със спортен стаж над 2 години ( n=12).

Изчислен енергоразход и енергиен прием, белтъци, мазнини и въглехидрати на килограм тегло

 

Z-оценка на ИТМ и съотношение (енергиен прием)/(енергоразход) при изследваните момчета и момичета

Z-оценка на ИТМ и съотношение (енергиен прием)/(енергоразход)
при изследваните момчета и момичета със спортен стаж под 1 г и наднормено тегло (n=5) и деца със спортен стаж над 2 г. (n=12)
* - p < 0.05; *** p < 0.001

 

Научна презентация по хранене за гимнастици

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ

 • При децата с наднормено тегло, трябва да се увеличи обема на упражненията с аеробен характер в тренировъчните занимания и да се насърчават децата и техните родители към подходяща промяна на хранителния режим.
 • Редуциране на храните с високо енергийно съдържание (тестени продукти, шоколади, вафли и т.н.) за сметка на плодове и зеленчуци.
 • Стимулиране на децата към по-здравословен начин на хранене.
 • При деца спортисти с по-голяма мускулна маса, ИТМ не дава адекватна оценка на теглото. В тези случаи определянето на допълнителните показатели като % мастна тъкан и силови показатели (данни за мускулна хипертрофия и динамометрия) е съществено.
 • Получените данни за оценка на храненето при деца спортисти чрез въпросник попълван от родителите показват добро съответствие с данните за средния прием на основните групи храни, хранителни вещества и общия енергиен прием за съответните възрастови групи при националното проучване от 1997 г.
 • За правилната оценка на енергоразхода при деца спортисти е необходимо да се събира информация за допълнителната физическа активност извън заниманията по физическо възпитание и спортните тренировки.

 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 1. Rusinova, M. Nutrition and obesity in childhood, Med Info, 8, 2012, 1-5
 2. Booth, M. L., E. Denney-Wilson, A. D. Okely, L. L. Hardy. Methods of the NSW Schools Physical Activity and Nutrition Survey (SPANS), Journal of science and medicine in sport, 8, 2005, №3, 284-293
 3. Nisevich, P. Sports Nutrition for Young Athletes, IDEA Fitness Journal, April, 2008, 65-67
 4. BMI-for-age (5-19 years), Geneva, WHO, 2007, Available from: www.who.int/growthref/who2007_bmi_for_age/en/index.html Accessed: november 21, 2012
 5. Boye, K. R., T. Dimitriou, F. Manz, E. Schoenau, C. Neu, S. Wudy, T. Remer. Anthropometric assessment of muscularity during growth: estimating fat-free mass with 2 skinfold-thickness measurements is superior to measuring midupper arm muscle area in healthy prepubertal children, Am J Clin Nutr, 76, 2002, №3, 628-632
 6. Slaughter, M. H., T. G. Lohman, R. A. Boileau, C. A. Horswill, R. J. Stillman, M. D. Van Loan, D. A. Bemben. Skinfold equations for estimation of body fatness in children and youth, Hum Biol, 60, 1988, №5, 709-723
 7. Zaekov, N., D. Zaikova, L. Petrov, L. Andreeva, P. Atanasov. WEB-based method of assessing diet in active athletes, Nutrition Science, 4, 2012, 4-7
 8. Harris, J., F. Benedict. A Biometric Study of Basal Metabolism in Man, Washington DC, Carnegie Institute of Washington, 1919, 266
 9. Blinman, T., R. Cook. Allometric Prediction of Energy Expenditure in Infants and Children, 3, 2011, №4, 216-224

 

Презентация: Оценка на хранителния режим и физическото развитие при деца от предучилищна и начална училищна възраст, трениращи спортна гимнастика

Дата: 17-ти Май 2013 г. (петък)

Първо научно заседание, Зала 1, град Варна

Оценка на хранителния режим и физическото развитие - Национална конференция 2013

Прочети презентацията от Националната конференция по хранене 2013
Оценка на Хранителния Режим и Физическото Развитие при Деца
Прочетете на PDF File или изтеглете на PowerPoint PPTX файл
Национална Конференция по Хранене 2013

 

Изтеглете пълната програма от VI-та Национална Конференция по Хранене

 

Галерия

 

VI-та Национална Конференция по Хранене, 16-18 Май 2013 г.

VI-та Национална Конференция по Хранене 2013

Нашата научна презентация беше представена от д-р Л. Петров и д-р А. Александрова (на снимката отгоре, заедно със всички участници в научната конференция).

 

 

VI-та Национална Конференция по Хранене 2013